REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE – VERKKOPALVELUREKISTERI

Tämä on kansallisen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (myöhemmin ”seloste”). Seloste koskee Tampereen Kandidaattikoulutus Oy:n (myöhemmin ”rekisterinpitäjä”) käsittelemiä henkilötietoja verkkopalveluiden käyttäjistä (myöhemmin ”rekisteröity”). Käyttämällä verkkopalvelua rekisteröity hyväksyy selosteen kohdat.

Laadittu      15.4.2019
Muokattu   19.4.2019, versio 1.00

1.  REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Kandidaattikoulutus Oy (Y-tunnus 2588475-4)
Arvo Ylpön katu 34
33520 Tampere

2.  REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Toimiston aukioloaikoina:
tuula@tampereenkandit.fi
(03) 2612 091

3.  OIKEUSPERUSTE JA TIETOJEN KÄSITTELY

Oikeus tietojen käsittelyyn nojaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin perusteisiin:

 • suostumus (henkilötietoja kerätään käyttäjän suostumuksella ja vain rekisteröidyn peruutettavissa olevalla sähköisellä suostumuksella)

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja vain yrityksen toimintaan liittyvissä tilanteissa.

4.  REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri on nimeltään ”Verkkopalvelurekisteri” ja se sisältää rekisterinpitäjän verkkosivun asiakkaiden henkilötietoja. Rekisterin sisältö liittyy rekisterinpitäjän tarjoaman verkkopalvelun käyttöön liittyvistä ja sen asianmukaisen toiminnan mahdollistamista henkilötiedoista. Erillinen rekisteri- ja tietosuojaseloste esitetään tilauksen yhteydessä hyödykkeitä tilaaville asiakkaille.

Asiakkaista kerätään tilanteen mukaan kaikki tai osa seuraavista tiedoista:

 • IP-osoite
 • Rekisteröitymistiedot
 • Käyntihistoria

Henkilötietoja tallennetaan rekisterinpitäjän verkkopalvelimelle ja/tai rekisteröidyn päätelaitteelle evästeinä. Evästeillä mahdollistetaan rekisteröidyn uudelleenkäynnin tunnistaminen ja siihen liittyvät rekisteröidylle tarjottavat palvelut. Mikäli käyttäjä ei tätä hyväksy, on sivustoa mahdollista käyttää poistamalla selaimesta evästetoiminto käytöstä. Tällöin palvelun toimintaa ei voida taata.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään lyhyimmän mahdollisen ajan.

5.  TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä hankkii henkilötiedot rekisteröitävän suostumuksella. Tietoja kerätään seuraavissa tilanteissa:

 • verkkosivulla asiointi

6.  TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

Rekisterinpitäjä jakaa tietoja kolmannelle osapuolelle vain erikseen mainituissa tilanteissa. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa verkkosivun palvelu toimitetaan yhdessä kolmannen osapuolen kanssa tai sen kautta. Tietoja ei jaeta palveluun osallistumattomille tahoille.

Rekisterinpitäjä sitoutuu olemaan jakamatta muuta tietoa kolmannelle osapuolelle, ellei rekisteröity tähän erikseen suostumusta ole antanut. Tietoja ei jaeta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

7.  TIETOSUOJAN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjä on sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin luovutettu.

Rekisteriä koskevat rekisterinpitäjän säilyttämät digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja/tai muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekistereissä käsiteltäviin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja. Tietoliikenne suojataan lisäksi HTTPS-protokollalla.

Havaittujen tietoturvaloukkausten sattuessa rekisterinpitäjä on velvoitettu ilmoittamaan asiasta 72 tunnin kuluessa rekisterinpitäjän havainnosta viranomaiselle ja rekisteröidyille.

8.  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterinpitäjä takaa rekisteröidylle seuraavat mm. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät oikeudet:

 1. Oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevat henkilötiedot
 2. Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 3. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 4. Oikeus tulla unohdetuksi, ellei muu lainsäädäntö tai oikeus (esimerkiksi maksuvelvollisuus) sitä estä
 5. Oikeus saada tietoa henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ja tilanteen mukaan oikeus vastaaviin vahingonkorvauksiin
 6. Oikeus saada tietonsa siirrettyä

Rekisteriä koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterin yhteyshenkilö voi tarvittaessa pyytää henkilöllisyyden todentamista. Vastaus rekisteriä koskevaan pyyntöön toimitetaan EU:n tietosuoja-asetukseen säädetyssä ajassa.

9.  MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä pidättää oikeudet tehdä muutoksia selosteeseen. Ilmoitus mahdollisista muutoksista esitetään rekisterinpitäjän verkkosivulla.